051 70 45 92 info@xalis.be


Algemene voorwaarden XALIS BV

 1. Alle hierna volgende bepalingen samen vormen de algemene contractvoorwaarden van toepassing op alle offertes en facturen uitgegeven door Xalis bv, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0475.938.913 (hierna, Xalis).
 2. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord (indien tussen de partijen een schriftelijke, door beide partijen ondertekende, overeenkomst werd gesloten aangaande de op deze factuur gefactureerde werkzaamheden, dan dienen deze algemene factuurvoorwaarden daarmee samen gelezen te worden; in geval van tegenstrijdigheid, primeert de schriftelijke overeenkomst), geschieden alle werken van Xalis steeds onder de algemene voorwaarden hiervoor en hierna bepaald. Zij maken integraal deel uit van alle offertes van, orders ten aanzien van, overeenkomsten met en facturen vanwege Xalis. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op eender welk document uitgaande van de klant. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan slechts aan Xalis tegengeworpen worden indien Xalis er voorafgaand en schriftelijk zijn instemming mee betuigd heeft. Dergelijke afwijking of wijziging zal bovendien slechts éénmalig gelden.
 3. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de offerte van Xalis door de klant. Xalis behoudt zich evenwel het recht voor om op elk ogenblik betaling door de klant van een door Xalis te bepalen voorschot en/of andersoortige waarborg te eisen alvorens de werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten.
 4. De door Xalis opgegeven prijzen en voorwaarden zijn slechts geldig mits aanvaarding door de klant binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte. Xalis behoudt zich het recht voor om, zelfs na contractsluiting, de prijzen alsnog aan te passen omwille van prijswijzigingen doorgevoerd door Xalis’s leveranciers of andere objectieve omstandigheden die de verbintenis van Xalis verzwaart.

Xalis’s offertes omvatten enkel die prestaties, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan Xalis meegedeeld. Bijkomende wensen van de klant, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in Xalis’s bestekken en offertes, is niet in Xalis’s prijs inbegrepen. Alle veranderingen aan het order, van welke aard ook, kunnen oorzaak zijn van prijsverhoging of verlenging van uitvoeringstermijnen.

De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van levering.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Xalis op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 1. Xalis’s offertes zijn slechts geldig voor de totaliteit en zijn ondeelbaar.
 2. Elke overeenkomst met, en elk order, elk aanbod en/of aanvaarding door de klant bindt de partijen onherroepelijk. Annulatie na aanvang van de diensten is niet meer mogelijk.
 3. a) Bij annuatie van de overeenkomst door de klant, om welke reden ook, heeft Xalis ten aanzien van de klant het recht op een schadevergoeding, bestaande uit o.m. de gederfde winst en de reeds gemaakte kosten, samen forfaitair begroot op 20% van de prijs (BTW exclusief), het meer gevorderde door ons te bewijzen. Deze vergoeding is de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen door de klant van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de verbintenis opzichtens Xalis te ontdoen.
 4. b) Bij annulatie door Xalis om welke reden ook doch behoudens in de gevallen van de artikelen 7 en 19 van deze algemene voorwaarden, heeft de klant ten aanzien van Xalis het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 5% van de prijs (BTW exclusief), het meer gevorderde door hem te bewijzen. Deze vergoeding is de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen door Xalis van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de verbintenis opzichtens de klant te ontdoen.
 5. Xalis kan ten aanzien van de klant de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, samenloop van schuldeisers, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant. Alsdan heeft Xalis recht op een schadevergoeding zoals bepaald in artikel 6.a) van deze voorwaarden.
 6. De door Xalis opgegeven aanvangsdata en uitvoeringstermijnen worden in werkdagen uitgedrukt, zijn alleen ten indicatieve titel gegeven en kunnen door de klant nooit als bindend beschouwd worden. In geen geval kan laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk, aanleiding geven tot schadevergoeding ten laste van Xalis of ontbinding van de overeenkomst door de klant.
 7. Wordt eveneens als overmacht beschouwd, elke gebeurtenis waardoor de uitvoering onmogelijk, bemoeilijkt of verlieslatend wordt, zelfs al was deze voorzienbaar, zoals, doch niet beperkt tot, brand, natuuromstandigheden (zoals vorst, uitzonderlijke regenperioden, overstromingen, grote droogte), vertragingen bij leveranciers, ziekten, personeelstekort, inbeslagname, staking, lock-out, ongevallen, breuk van machines, schaarste van transportmiddelen of grondstoffen en bedrijfsorganisatorische omstandigheden. De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, en wel met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijdspanne die normalerwijze noodzakelijk is om het werk weer op gang te brengen. Dezelfde regeling geldt in geval van staking en lock-out.
 8. Indien aan de belangen van Xalis een aanzienlijk en onevenredig nadeel wordt toegebracht als rechtstreeks gevolg van veranderingen in de economische en/of zakelijke omstandigheden waarop Xalis geen invloed heeft, zelfs al waren deze voorzienbaar, komen de partijen op eenvoudig verzoek onverwijld bijeen om na te gaan of er sprake is van een dergelijke moeilijkheid en, zo ja, welke eventuele wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomst noodzakelijk zijn om te voorzien in een eerlijke en billijke oplossing ter verzachting, opheffing of vermijding van een dergelijke moeilijkheid.
 9. Alle klachten betreffende de uitgevoerde werken, zijn alleen geldig indien zij door de klant ten aanzien van Xalis schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven binnen acht kalenderdagen na uitvoering van de werken, met een duidelijke omschrijving van de gebreken, dit alles op straffe van verval.
 10. Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum aan Xalis worden overgemaakt bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.

Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Behoudens samenspanning tussen de partijen, is Xalis ontslagen van elke aansprakelijkheid tot betaling van BTW, bijhorigheden en boeten wanneer de afnemer niet voldoet aan de voorwaarden voor de verlegging van BTW en dit niet tijdig en correct heeft gemeld aan Xalis.

 1. De voorbehoudloze betaling door de klant van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de volledige factuur in hoofde van de klant evenals aanvaarding van de uitgevoerde werken.
 2. Xalis kan enkel aansprakelijk gesteld worden in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet. Zijn aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, en hij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, bedrijfsstilstand, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, storing van de planning of productieprocessen. Zijn globale aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag dat is gedekt door een verzekering onderschreven door Xalis. Bij gebreke aan verzekering of indien, om welke reden ook, geen dekking wordt verleend, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom en bijhorigheden beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald onder de relevante overeenkomst. In geval van werkelijk onredelijke laattijdigheid in uitvoering door Xalis,

– is Xalis, onverminderd voorgaand, ten aanzien van de klant een schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding beloopt maximaal 5% van de totale prijs excl. BTW van het order van de klant.

– is, tenzij met de klant een regeling van betaling met voorschotten is afgesproken, de klant gerechtigd om de uitvoering op te schorten van zijn plicht tot betaling zij het enkel van de diensten die door Xalis werkelijk onredelijk laattijdig zijn geleverd.

 1. De klant kan ten aanzien van Xalis geen betalingen of gedeelten van betalingen inhouden ten titel van waarborg.
 2. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van Xalis, netto zonder korting, uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen of bij gebreke daaraan binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Wanneer op verzoek de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller te allen tijde hoofdelijk en solidair aansprakelijk tegenover Xalis.
 3. In geval van laattijdige betaling zal op het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 12% per jaar, en wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van 125,00 EUR, ten titel van forfaitair schadebeding, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten en de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.
 4. Bij niet-tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen, behoudt Xalis zich ten aanzien van de klant het recht voor hetzij om zijn verdere verplichtingen voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte van alle of bepaalde met de klant nog lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling van de nog openstaande bedragen, op risico van de klant, hetzij om alle of bepaalde met de klant nog lopende overeenkomsten van rechtswege als ontbonden te beschouwen, meer schadevergoeding zoals onder het artikel 6(a) van deze voorwaarden bedongen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, ingeval van samenloop van de schuldeisers van de klant en wanneer de klant het voorwerp uitmaakt van een insolventie- of ontbindingsprocedure, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Tot zekerheid van betaling van alle bedragen verschuldigd door de klant aan Xalis, onder welke titel ook, geeft de klant in pand ten voordele van Xalis alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, alsook de goederen geleverd onder de factuur die onbetaald blijft en onder navolgende facturen en de goederen eigendom van de klant net voor elke samenloop van schuldeisers van de klant. Xalis is gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op goederen van de klant tot aan betaling van zijn facturen, ook al ontvangt hij die goederen in uitvoering van andere opdrachten.
 6. Xalis houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de opdrachtgever van zijn klant rechtstreeks tot betaling aan te spreken bij toepassing van art. 1798 BW indien de klant niet tot betaling overgaat.
 7. Elke verrichting, onder welke overeenkomst ook, tussen Xalis en de klant geschiedt in het kader van een globale zakenrelatie tussen beide. Alle verrichtingen tussen Xalis en de klant zijn dus onderling met elkaar verbonden. Bijgevolg heeft Xalis te allen tijde het recht om, zelfs na faillissement of enige andere oorzaak van samenloop, alle wederzijdse vorderingen en schulden met elkaar te compenseren op de wijze en in de mate zoals zij verkiest.
 8. Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan, laat de andere clausules/delen onverkort bestaan.
 9. In geval van eender weke betwisting met betrekking tot een offerte, overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden,

– zijn alleen de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, de Rechtbank  van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en het Vredegerecht van Roeselare bevoegd om eventuele geschilpunten te beslechten.

– is uitsluitend het Belgische materiële en procesrecht van toepassing.